logo

مرکز سورنا

شرکت دانش بنیان تولیدی سورنا صنعت خاوران پس از سال ها تجربه در سال 83 شروع به کار کرد. این شرکت با بهره گیری از انواع متخصصین در حوزه های مختلف و با استفاده از دانش فنی بدست آمده به تولید و ثبت اختراع انواع دستگاه ها با گرایش عصب روانشناسانه گامی در جهت تعالی انسان و اقتصاد بردارد.

B14 ::: تاثیر رفتار مغز در کارآفرینی

خلاءها و چالشهای موجود در تحقیقات کارآفرینانه در خصوص تبیین رفتار کارآفرینی، به ویژه در ارتباط با تحلیل فرآیندهای شناختی تصمیم گیری و کشف و ارزیابی فرصتها، پژوهشها و مطالعات متعددی را به همراه داشته است. اینکه رفتار فرد به شدت تحت تاثیر عوامل روانشناختی و عصب شناختی قرار دارد، ضرورت توجه به سطح عصب شناختی رفتار کارآفرینان را نشان میدهد.بر این اساس, هدف مطالعه در حوزه کارآفرینی با استفاده از روشهای عصب شناسی است.